معرفی دوره و رشته های امور مالی و بازرگانی

رشته امور مالی و بازرگانی

درحال حاضر دانش حسابداري به عنوان یک دانش فراگیر در آمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن می دانند و هدف اصلی آن ارائهٔ دور نمای دانش حسابداری بوده و همچنین ارائهٔ اطلاعات مالی به تصمیم گیرندگان جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی آگاهانه برای استفاده از منابع محدود و افزایش بهره وری می باشد.هنرجویان در این رشته با حرفه های حسابداری دولتی ،حسابداری دارائی های ثابت، حسابرسی، کاربرامور بانکی،رایانه کار حسابدار مالی، آشنا خواهند شد . همچنین هنرجو می تواند پس از گرفتن دیپلم ، به عنوان حسابدار در کلیه موسسات انفرادی کوچک و متوسط مشغول به کار گردند .

دوره های جدید دپارتمان امور مالی و بازرگانی

توانیهای افراد در این رشته:
  • بررسی عملکرد مالی موسسات ، تهیه گزارش مانده حساب ها در پایان دوره مالی
  • انجام عملیات مربوط به اصلاح حسابها و بستن حسابها در پایان دوره مالی ،تجزیه و تحلیل صورت حسابهای مالی پایان دوره
  • انجام عملیات مربوط به قانون مالیات مورد نیاز حسابداری موسسات و شرکتها ،تنظیم  اظهار  نامه مالیاتی
  • تنظیم لیستهای حقوق و دستمزد،بیمه، مالیات ، دادن اطلاعات ، نگهداری اطلاعات و تهیه گزارشات مالی توسط سیستم نرم افزاری حسابداری

پکیج آموزشی امور مالی و بازرگانی

رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر مالی 1-10/11/1/2/2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 1 2 1 - -
2 مدیریت مالی 1211080603 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 1 2 1 - -
3 مدیر بازاریابی و فروش 243140450010001 ** 243140450020011 2 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 2 2 1 - -
4 حسابدار صنعتی درجه1 1-10/12/1/3 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 - -
5 مدیر حسابداری فروش 2411/01 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 - -
6 حسابدار مالیاتی 241140450050001 2 0 0 0 5 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 - -
7 حسابداری دولتی 241140450010001 2 1 0 0 5 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 - -
8 حسابرس ارشد 1-10/23/1/1 1 0 0 0 6 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 - -
9 مدیر حسابرسی 1-10/21/1/2/4 1 0 0 0 8 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 - -
10 معاون حسابرس(داخلی) 1-10/21/1/2/3 1 0 0 0 9 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 - -
11 تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 4-41/48/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 3 1 4 2 - -
12 ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت 1211130402 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 3 1 4 2 - -
13 مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری 2422-45-001-1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 2 2 4 2 - -
14 شناسایی اصول نوآوری بازدرکسب وکارهای نوآورانه 1223-45-001-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 2 2 4 2 - -
15 مدیر ارشد کسب و کار MBA 1219-45-005-2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 3 2 4 2 - -
16 مدیر کسب و کار الکترونیکی 4-32/93/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 4 4 2 4 2 - -
17 کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان 1223-45-020-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 4 2 - -
18 کارآفرینیSYB 100016 1 3 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 4 2 - -
19 مدیر بازاریابی بین المللی 4-21/95/1/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 4 1 3 4 2 - -
20 مهندسی فروش 243340450010001 - 2/ 1/ 24/ 21- 4 2 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 3 3 4 2 - -
21 مدیریت برند - 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 4 2 4 4 2 - -
22 اقتصاد سنجی کاربردی 2413130501 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 6 2 - -
23 شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی 2631-45-001-1 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 6 2 - -
24 بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی 2631-45-003-1 1 3 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 6 2 - -
25 بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال 2631-45-004-1 1 4 0 0 1 0 0 5 4 0 4 1 3 6 2 - -
26 معامله گر بورس اوراق بهادار 3311-45-002-1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 - -
27 شناسایی اصول بازار سرمایه 3311-45-001-1 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 - -
28 تحلیل گر بورس اوراق بهادار 2413-45-001-1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 - -
29 بهره وری واحدهای صنفی 2413130401 1 1 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 - -
30 عارضه یابی واحدهای صنفی 2412130401 1 2 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 - -
31 تحلیلگری بنیادی( فاندامنتال) 2413-45-002-1 1 3 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 - -
32 معامله گری بورس بین الملل - 1 4 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3 -
33 استخراج ارز دیجیتال - 1 5 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3
34 معامله گری ارز های دیجیتال - 1 6 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 1 3 3
35 تحلیل تکنیکال بورس 331130450030001 2 4 0 0 2 0 0 5 4 0 4 1 1 3 3 - -
36 حسابداری با رویکرد بانکی - 1 1 0 0 0 0 0 5 4 0 3 3 1 3 3 - -
37 بازار یاب بیمه 4-41/29/1/3 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
38 ارزیابی اسناد بیمه ای - 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
39 نماینده فروش بیمه 4-41/28/1/2 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
40 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی 4-41/22/1/2 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
41 کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص 4-41/99/1/2 1 0 0 0 5 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
42 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص 4-41/98/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
43 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو 4-41/27/1/2 1 0 0 0 7 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
44 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری 4-41/21/1/2/1 1 0 0 0 8 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
45 کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی 4-41/24/1/3 1 0 0 0 9 0 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
46 متصدی صدور بیمه های مسئولیت 4-41/23/1/2 1 0 0 0 1 1 0 5 4 0 3 1 2 3 3 - -
47 بازاریاب 4-00/29/1/2 ‎‏و‎‎‏‎ 332230450010001 2 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 - -
48 بازاریابی شبکه ای 5243-45-006-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 - -
49 مدیر گالری (عمومی) 1420-45-002-1 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 - -
50 مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1 4-32/20/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 - -
51 مدیر فروشگاه 1420/01/1/4 1 0 0 0 7 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 - -
52 مدیریت فروشگاههای زنجیره ای 1120-45-001-2 1 1 0 0 7 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 - -
53 مسئول فروش 332230450090001 2 0 0 0 9 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 - -
54 مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 1349110401 1 1 0 0 9 0 0 5 4 0 3 2 2 3 3 - -
55 مسئول سفارشات خارجی 4-22/29/1/3 1 0 0 0 1 1 0 5 4 0 3 2 2 3 3 - -
56 کارپرداز 1219/1/7 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 - -
57 کارمند امور خرید داخلی 4-22/24/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 - -
58 مامور خرید 4-22/23/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 - -
59 رئیس تدارکات 0-22/58/1/3 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 - -
60 مسئول قراردادها 4-32/28/1/2 1 0 0 0 6 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 - -
61 مدیریت قراردادها 1211070502 1 1 0 0 6 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 - -
62 مسئول سفارشات 3/1/35/91-3 ** 332230450080001 1 0 0 0 7 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 - -
63 مسئول خرید خارجی 432120450030001 1 0 0 0 8 0 0 5 4 0 3 3 2 3 3 - -
64 مسئول استعلامات و مناقصات 1221/5 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 4 2 3 3 - -
65 معامله گر بورس های کالایی 3324-45-001-1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 4 2 3 3 - -
66 مسئول صادرات و واردات 4-00/28/1/3 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 3 4 2 3 3 - -
67 تشریفات اخذ کارت بازرگانی 332430450030011 1 1 0 0 3 0 0 5 4 0 3 4 2 3 3 - -
68 سرپرست ترخیص کالا 4-00/29/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 1 3 3 3 - -
69 ترخیص کار گمرکات 4-00/27/1/3 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 3 1 3 3 3 - -
70 سرپرست ترخیص محصول 3-91/29/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 3 1 3 3 3 - -
71 مشاور مالیات بر ارزش افزوده 1-10/14/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 5 3 3 - -
72 شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی 2413-45-010-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 5 3 3 - -
73 بررسی روش‌ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشویی 2413-45-011-1 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 5 3 3 - -
74 بررسی وظایف سازمانها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی 2413-45-012-1 1 3 0 0 1 0 0 5 4 0 3 2 5 3 3 - -
75 ثبت شرکت 2611-45-003-1 1 1 0 0 0 0 0 5 4 0 3 4 5 3 3 - -
76 تشکیل شرکت‌های تعاونی‌ نوع جدید - 1 2 0 0 0 0 0 5 4 0 3 4 5 3 3 - -
77 کارگزار دفاتر خدمات بانکی روستایی 3-31/41/1/1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 2 1 1 2 4 - -
78 کاربر امور بانکی 3-31/49/1/2 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 2 1 1 2 4 - -
79 حسابرسی عملیاتی(سطح مقدماتی) 2411-45-022-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
80 حسابداری واحدهای صنفی 2 2411020401 1 6 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
81 حسابداری واحدهای صنفی 1 2411010501 1 7 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
82 حسابداری خزانه 2411/1 1 9 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
83 حسابداری داراییهای ثابت شهرداریها 2411/6 1 0 1 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
84 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 13491306002 1 6 1 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
85 حسابداری دارائی های ثابت (اثا ثیه و اموال) 1-10/16/1/3 1 7 1 0 1 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
86 حسابدار عمومی پیشرفته 1-10/15/1/4/2 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
87 حسابداری پیشرفته 2411090403 1 1 0 0 2 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
88 حسابدار فروش 1-10/90/1/1 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
89 کاربر نرم افزار مالی 6-010-45-2411 ** 431120450050001 2 0 0 0 5 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
90 کمک حسابدار 1-001-45-2411 ** 431120450010001 ** 1-001-45-4311 ** 431120450040011 1 0 0 0 7 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
91 حسابدار 1-10/15/1/3/1 ** 431120450060001 1 0 0 0 8 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
92 حسابدار بهای تمام شده .1-10/12/2/3 1 0 0 0 9 0 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
93 کمک متصدی تنظیم اسناد مالی 2411/04/1/6-431220450020001 2 0 0 0 0 1 0 5 4 0 2 1 1 3 4 - -
94 بیمه گر بیمه های بازرگانی 431220450010001 2 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 - -
95 کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی 241140450010071 1 2 0 0 2 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 - -
96 تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها 3313-45-050-1 1 3 0 0 2 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 - -
97 متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 431220450030001 2 0 0 0 3 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 - -
98 کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار - 1 0 0 0 4 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 - -
99 تابلو خوانی در بورس - 1 1 0 0 5 0 0 5 4 0 2 2 1 3 4 - -
100 حسابدار حقوق و دستمزد 431320450010001 2 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 3 1 3 4 - -
101 انباردار - 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 1 2 3 4 - -
102 سرپرست خرید داخلی 4-22/24/1/2/1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 2 1 2 3 4 - -
103 متصدی کاردکس و کنترل موجودی 441620430090001 2 0 0 0 4 0 0 5 4 0 2 1 2 3 4 - -
104 فروشنده 4-51/35/1/1 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 - -
105 فروشنده لوازم خانگی 4-32/30/1/1 1 0 0 0 3 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 - -
106 فروشنده لوازم یدکی اتومبیل 4-32/30/2/1 1 0 0 0 5 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 - -
107 فروشنده مصالح ساختمانی 4-32/30/6/1 1 0 0 0 6 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 - -
108 متصدی فروش بازی های رایانه ای 4-32/30/4/1 1 0 0 0 7 0 0 5 4 0 2 3 2 2 5 - -
109 صندوق دار فروشگاه 4211/01/1/2 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 0 3 2 5 - -
110 متصدی فروش 1221/6 ‎‏و‎‎‏‎ 524220450010001 2 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 2 4 2 5 - -
111 بازاریابی تلفنی 5244-45-001-1 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 2 2 4 2 5 - -
112 بازاریاب فضای مجازی - 1 0 0 0 2 0 0 5 4 0 2 2 4 2 5 - -
113 متصدی بازاریابی - 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 4 4 2 5 - -
114 بازاریابی ورزشی - 1 1 0 0 1 0 0 5 4 0 2 4 4 2 5 - -
115 نماینده فروش 3322/05/1/4 1 0 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
116 راه اندازی کسب وکار به روش LNSIE 524920450010011 2 1 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
117 شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک(SME) 100019 1 2 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
118 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی) 100011/2 1 3 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
119 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی) 100012/1 1 4 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
120 کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل) 100013/1 1 5 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
121 آماده شدن برای راه اندازی کسب و کار نوآورانه - 1 6 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
122 راه اندازی کسب و کار نوآورانه - 1 7 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
123 بهبود کسب و کار نوآورانه - 1 8 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
124 توسعه کسب و کار نوآورانه - 1 9 0 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
125 بکارگیری سواد مالی - 1 0 1 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
126 کوچینگ توسعه فردی و کسب‌وکار - 1 1 1 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
127 کارآفرینی حوزه دریایی و ساحلی - 1 2 1 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -
128 بکارگیری هوش مالی - 1 3 1 0 1 0 0 5 4 0 2 9 4 2 5 - -

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410
ایمیل: info[at]mfpol[Dot]ir