# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 کارشناس بسته بندی پلیمری 1-001-37-2149 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 4 9 4 1 2 - -
2 کارشناس بسته بندی سلولزی 1-002-37-2149 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 9 4 1 2 - -
3 کارشناس بسته بندی فلزی 1-003-37-2149 1 0 0 0 3 0 0 2 2 0 4 9 4 1 2 - -
4 کارشناس بسته بندی شیشه ای 1-004-37-2149 1 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 9 4 1 2 - -