# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه‌های ساختمانی شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
2 نظارت بر عملیات اجرای پروژه‌های ساختمانی - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
3 انجام اقدامات اصلاحی جهت رفع نواقص و انحرافات اجرایی پروژه های ساختمانی گازرسانی - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
4 نهایی سازی عملیات و پروژه‌های ساختمانی - 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
5 ثبت مستندات و ارائه گزارش‌های عملیات وپروژه‌های ساختمانی - 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
6 بررسی درخواست های کاری واحد جهت تولید نقشه - 1 6 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
7 انجام امور نظارتی واحد ژئودزی و کارتوگرافی - 1 7 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
8 پردازش و تحلیل داده های مکانی برداشت شده و تولید نقشه به روش فتوگرامتری برد کوتاه - 1 8 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
9 بررسی صحت و دقت اطلاعات مکانی - 1 9 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
10 تطبیق اطلاعات مکانی و توصیفی با دستورالعمل های کمیته تخصصی و راهبردی GIS - 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
11 کدگذاری عوارض و تجهیزات براساس دستورالعمل کمیته مدیریت دارایی فیزیکی - 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
12 گویاسازی اطلاعات مکانی و توصیفی جهت استفاده در پایگاه داده مکانی - 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
13 بررسی، یکپارچه سازی و هوشمند سازی اطلاعاتی مکانی - 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
14 تحلیل و توسعه مدل های تحلیل مکانی - 1 4 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
15 مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) - 1 5 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
16 ارزیابی اولیه پروژه های عمرانی - 1 6 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
17 بررسی ویژگی های محیطی مرتبط با طراحی ساختمان - 1 7 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
18 بررسی مستندات طرح ها و نقشه های فنی ساختمان - 1 8 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
19 نهایی سازی مجموعه اسناد پیمانی طرح های ساختمانی - 1 9 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
20 انجام اقدامات اصلاحی و بازطراحی طرح های ساختمانی - 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
21 طراحی مدل جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی - 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
22 مدیریت فرآیند و تحلیل اطلاعات کاربردی مکانی ذینفعان - 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
23 طراحی مدل تحلیل فرآیند مکانی - 1 3 2 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
24 ارزیابی و پیشنهاد بهبود زیر ساخت های مورد نیاز پایگاه داده های شرکت های گازرسانی - 1 4 2 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
25 استقرار پایگاه داده مکانی شرکت های گازرسانی - 1 5 2 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
26 پایش، کنترل و اصلاح اطلاعات پایگاه داده مکانی شرکت های گازرسانی - 1 6 2 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 1 2 -
27 نظارت بر اجرای شبکه، انشعابات و تجهیزات شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 2 -
28 تعمیر و نگهداری ایستگاه های گازرسانی - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 2 -
29 بازرسی فنی کالای مکانیک و جوش در مراحل خرید، حمل و نقل و نگهداری - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 2 -
30 بازرسی و کنترل فنی پروژه‌های مکانیک در حال اجرا - 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 2 -
31 بازرسی و کنترل فنی پروژه‌های مکانیک در حال بهره برداری - 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 2 -
32 شناسایی و بکارگیری تجهیزات گازرسانی در فرآیند طراحی شبکه - 1 6 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 2 -
33 طراحی شبکه های گازرسانی - 1 7 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 2 -
34 بکارگیری تجهیزات شبکه و ایستگاه ها در فرآیند طراحی - 1 8 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 2 -
35 طراحی ایستگاه های گازرسانی - 1 9 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 2 -
36 بازرسی وکنترل فنی‌ پروژه های درحال اجرا در خوردگی - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 4 1 2 -
37 بازرسی از تاسیسات و تجهیزات در حال بهره برداری در خوردگی - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 4 1 2 -
38 بازرسی فنی کالای پلی اتیلن مراحل خرید، حمل و نقل و نگهداری - 1 9 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 4 1 2 -
39 بازرسی فنی فرآیند جوش پلی اتیلن در پروژه های در حال اجرا و بهره برداری - 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 6 4 1 2 -
40 مانیتورینگ و توزیع گاز شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 5 1 2 -
41 بازرسی و کنترل فنی سیستم‌های برق و ابزار دقیق پروژه‌های در حال اجرا - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 5 1 2 -
42 بازرسی فنی کالای برق و ابزار دقیق در مراحل خرید، حمل و نقل و نگهداری - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 5 1 2 -
43 بازرسی از تأسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق در حال بهره‌برداری - 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 5 1 2 -
44 بازرسی فنی تجهیزات اندازه‌گیری شرکت‌های گازرسانی - 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 5 1 2 -
45 تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری شرکت‌های گازرسانی - 1 6 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 5 1 2 -
46 اندازه‌گیری و محاسبات گاز شرکت‌های گازرسانی - 1 7 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 5 1 2 -
47 نظارت بر اجرای سیستم های برق و حفاظت از زنگ - 1 9 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 5 1 2 -
48 طراحی سیستم های برق و حفاظت از زنگ گازرسانی - 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 1 5 1 2 -
49 طراحی و اجرای شبکه های تلفنی شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 5 1 2 -
50 بهره برداری، نگهداری و تعمیرات زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی شرکت های گازرسانی - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 5 1 2 -
51 بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه رادیویی VHF شرکت های گازرسانی - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 5 1 2 -
52 بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های تلفنی شرکت‌های گازرسانی - 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 5 1 2 -
53 طراحی و اجرای زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی شرکت های گازرسانی - 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 5 1 2 -
54 بازرسی فنی فرآیند جوش فولادی در پروژه های در حال اجرا و بهره برداری - 1 8 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 6 1 2 -
55 تولید و توسعه نرم افزارهای دسکتاپ GIS - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 1 5 2 -
56 تولید و توسعه نرم افزارهای وب GIS - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 1 5 2 -
57 تولید و توسعه نرم افزارهای موبایل GIS - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 1 5 2 -
58 اپراتوری برداشت داده های مکانی و توصیفی شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 3 -
59 ارزیابی وضعیت موجود سازمان و منابع خارجی و تعیین روش انجام کار شرکت های گازرسانی - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 3 -
60 کارتوگرافی در شرکت های گازرسانی - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 3 -
61 آرشیو و بایگانی فنی کارتوگرافی - 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 3 -
62 تعمیر شبکه و انشعابات شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 1 3 -
63 تفسیر فیلم های رادیوگرافی شرکت های گازرسانی - 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7 1 1 3 -
64 سرپرستی شیفت های امداد شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 1 3 -
65 وصول مطالبات شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 1 2 4 -
66 اپراتوری مرکز پیام شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 2 2 4 -
67 ارائه خدمات به مشترکین شرکت های گازرسانی - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 2 2 4 -
68 ارائه خدمات به متقاضیان شرکت های گازرسانی - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 2 2 4 -
69 عایق کاری لوله‌های فولادی شرکت‌های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 2 1 7 -
70 نشت یابی شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 2 1 7 -
71 شناسائی فرآیند اکتشاف، استخراج، پالایش، انتقال، توزیع و تجهیزات گازرسانی - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 2 1 7 -
72 انجام امور اداری، ارتباطی و سازمانی در شرکت های گازرسانی - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 2 1 7 -
73 رعایت الزامات HSE ، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت های گازرسانی - 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 2 1 7 -
74 کمک جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 7 -
75 جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن شرکت‌های گازرسانی - 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 7 -
76 جوشکاری شبکه، انشعابات و تجهیزات فولادی شرکت های گازرسانی - 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 7 -
77 رادیو گرافی شرکت های گازرسانی - 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 7 -
78 نصب و تعویض کنتور و رگولاتور شرکت های گازرسانی - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 2 7 -