دوره های جدید 10

در این قسمت دوره های جدید مجتمع فنی پلی تکنیک تهران قابل مشاهده و ثبت نام می باشند.

دوره های کپسولی 3

در این قسمت دوره های کپسولی مجتمع فنی پلی تکنیک تهران قابل مشاهده می باشد.

دوره های پکیج های آموزشی 2

دوره های پکیج های آموزشی